Toimintakertomus

Toimintakertomus

Yleistä

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 49. toimintavuosi.

Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys on maan suurin alueellinen maanpuolustusyhdistys. Yhdistys toteuttaa perustamisvaiheessa valtakunnalliselta kurssiyhdistykseltä saatua tehtävää, huomioiden jäsenistöltä tulevat toiveet monimuotoista täydennyskoulutuksesta kurssien, turvallisuuspoliittisten iltojen, matkojen, tutustumiskäyntien ym. muodossa.

Yhdistyksen sääntöuudistustyö aloitettiin kuluneen syksyn aikana. Sääntöuudistus oli tullut ajankohtaiseksi yhdistyksen hallituksen kokoonpanoon liittyneiden muutostarpeiden, yhdistyslain tehtyjen muutosten sekä toimihenkilöitä koskeneiden muutosten johdosta.

Uusia toimintoja käynnistettiin mm. metsästys- ja moottoripyöräharrastukseen liittyen.

Hallituksen huolena on ollut se, että tilaisuuksiin liittyvistä peruutuksista ei ole tullut tarpeellisia ilmoituksia, jonka seurauksena mahdollisesti jonossa olevat henkilöt eivät ole päässeet osallistumaan tilaisuuksiin. Yhdistykselle aiheutuu myös tarpeettomia kuluja, mikäli tilaisuuteen on varattu tarpeettomasti tarjoilua.

Yhdistyksen ensimmäinen toiminnanjohtaja, entinen yhdistyksen puheenjohtaja Matti Virpiaro, aloitti tehtävässä 1.1.2016. Tehtävä on ollut osa-aikainen pitäen sisällään yhdistyksen operatiivisen toiminnan johtamisen 12 viikkotyötuntimäärällä.

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on, kuten yhdistyksen säännöissä todetaan, maanpuolustustietojen syventäminen ja kehittäminen sekä yhteistoiminnan aikaansaaminen ja edistäminen eri maanpuolustustahoja edustavien toimijoiden kesken. Tätä tarkoitusta on toteutettu määrätietoisesti ja tiukalla taloudenpidolla, tavoitteena mahdollisimman hyvin jäsenistöä palveleva toiminta.

Toiminnan toteutus

Toimintavuosi toteutui tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Yhdistys paransi ja kehitti edelleen jäsenistönsä osaamista kokonaisturvallisuuden sektorilla, painottaen toiminnassaan kulloinkin olemassa oleviin riskeihin liittyvää varautumista. Yhdistykselle ja sen jäsenistölle on tärkeää tiivis yhteistyö jäsenistön ja sidosryhmien kesken. Kiintein viranomaisyhteistyö on Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kaartin Jääkärirykmentin, Uudenmaan aluetoimiston sekä Maanpuolustuskorkeakoulun suuntaan, joilta olemme saaneet täydellisen tuen toiminnoillemme. Tätä yhteistyötä toteutetaan erilaisten koulutustilaisuuksien ja yhteistoimintatapahtumien yhteydessä. Matkojen ja tilaisuuksien järjestämisen tukena on ollut laaja viranomaisverkosto niin kotimaassa, kuin ulkomailla. Ulkomaan matkojen suunnittelun yhteydessä on tukeuduttu kohdemaiden suurlähetystöihin ja puolustusasiamiesverkostoon.

Emme ole myöskään unohtaneet yhteisöllisyyden, emmekä sisäisen verkottumisen merkitystä. Tätä olemme pyrkineet ylläpitämään jo perinteeksi muodostuneen kulttuuri-, liikunta- ym. tapahtumien merkeissä.

Täydennyskoulutusmatkat oli suunniteltu siten, että niissä painotettiin kokonaisturvallisuutta.

YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 10. maaliskuuta Suomen Elokuvasäätiön auditoriossa. Kevätkokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat. Kokouksen puheenjohtaja toimi Anssi Vesikallio. Kokoukseen osallistui yhteensä 46 henkilöä.
Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 11. lokakuuta Helsingin pelastuslaitoksen auditoriossa.
Ennen kokousta järjestettiin 22. Turvallisuuspoliittinen ilta.
Kokouksen puheenjohtaja toimi Anssi Vesikallio.

Syyskokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat.

Puolustusvoimat ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto ovat esittäneet pyynnön nimetä nykyisestä käytännöstä poiketen edustajansa yhdistyksen hallitukseen asiantuntijäseniksi. Saadun esityksen mukaan asiantuntijoilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen kokouksissa.
Edellä mainitusta johtuen yhdistyksen hallitus esitti hallituksen jäsenmäärää pienennettäväksi nykyisestä 10 jäsenestä kahdeksaan (8) jäseneen. Tämä esitys hyväksyttiin syyskokouksen päätöksellä.
Petri Kejonen valittiin yksimielisesti yhdistyksen varapuheenjohtajaksi kaudelle 2017 - 2019.  
Kimmo Lohman valittiin erovuorossa olleena yksimielisesti jatkamaan hallituksessa toimikauden 2017-2019 ajan. Muina jäseninä jatkavat, puheenjohtaja Juha Hakola, Markus Aarnio, Mats Fagerström, Kaarina Kuisma, Matti Koskinen sekä Tiina Laisi-Puheloinen. Asiantuntijajäseniksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston paikalle valittiin neuvotteleva virkamies, apulaisjohtaja Tommi Laurinen sekä puolustusvoimien edustajaksi Uudenmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Juho Raulo.
Kokoukseen oli ilmoittautunut 91 henkilöä, paikalla oli kuitenkin ainoastaan 53 yhdistyksen jäsentä.               
 

KOULUTUSTOIMINTA

Koulutustilaisuuksien käytännön järjestelyistä on vastannut pääosin toiminnanjohtaja.
Ulkomaan koulutusmatkojen järjestelyvastuu on ollut toiminnanjohtajalla ja matkanjohtajan tehtävät puheenjohtajalla sekä toiminnanjohtajalla. Hallituksen jäsenten järjestelyvastuita on kuvattu myöhemmin kunkin koulutustilaisuuden yhteydessä.
 
Painopiste koulutuksessa oli kansainvälisestä tilanteesta johtuva epävakaus ja sen aiheuttaman pakolaistilanteen vaikutukset ja tilanteen hallinta Suomessa. Tätä aihepiiriä käsiteltiin niin täydennyskurssin, kuin turvallisuuspoliittisten iltojen yhteydessä.

Alueellisen maanpuolustuksen 15. täydennyskurssi

Täydennyskurssi järjestettiin yhteistoiminnassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kaartin Jääkärirykmentin sekä Uudenmaan aluetoimiston kanssa. Puheenjohtajuudesta kurssin yhteydessä vastasivat yhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Virpiaro yhteistyössä pelastusylitarkastaja Tommi Laurisen sekä Uudenmaan aluetoimiston päällikön, everstiluutnantti Juho Raulo kanssa. Tilaisuudessa käsiteltiin Euroopan turvallisuustilannetta, pakolaisuutta, turvapaikkatilannetta sekä niiden mahdollisia turvallisuusvaikutuksia.
 
Luennoista vastasivat alansa ehdottomat huippuosaajat. Tilaisuus pidettiin Puolustusvoimien palvelukeskuksen tiloissa Taistelukoululla Tuusulassa.  Koulutukseen osallistui 115 henkilöä.
 
Turvallisuuspoliittiset illat

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä neljä turvallisuuspoliittista iltaa. Iltojen ohjelmat olivat hyvin ajankohtaisia ja niiden sisällöstä ja järjestelyistä vastasi pääasiassa toiminnanjohtaja. Tilaisuuksista kaksi järjestettiin valtakunnallisten maanpuolustuskurssien tiloissa Maneesilla, yksi Pääesikunnan elokuvasalissa ja yksi Helsingin pelastuslaitoksen auditoriossa. Hallituksen jäsenet osallistuivat yhteydenpitoon luennoitsijoiden suuntaan sekä avustivat kahvitarjoiluissa yhteistyössä Maneesin henkilökunnan kanssa. Varapuheenjohtaja Petri Kejonen ja toiminnanjohtaja Matti Virpiaro toimivat vuoroin iltojen paneelikeskusteluosuuden puheenjohtajina.

Teemana 19. Turvallisuuspoliittisessa illassa 2. maaliskuuta olivat puolustusministerin katsaus Suomen turvallisuustilanteesta sekä turvallisuuskomitean ajankohtaiskatsaus. Ministeri Niinistö painotti luennossaan Suomen ja Ruotsin välistä puolustusyhteistyötä, kansainvälistä turvallisuuspoliittista tilannetta sekä Venäjän toimia turvallisuuspoliittisena vaikuttajana. Toisena aiheena oli turvallisuuskomitean katsaus kokonaisturvallisuudesta sekä turvallisuuskomitean työstä.
Luennoitsijana toimi turvallisuuskomitean pääsihteeri, eversti Risto Kolstela. 
Tilaisuuteen osallistui 135 yhdistyksen jäsentä.

Teemana 20. Turvallisuuspoliittisessa illassa 20. toukokuuta oli rajaturvallisuus. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri Ilkka Laitinen käsitteli aihetta Euroopan rajaturvallisuuteen sekä turvapaikan hakijoiden aiheuttamaan tehtäväpaineeseen liittyen. Helsingin apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäki käsitteli aihetta katuturvallisuusasioihin liittyen. Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen osastopäällikkö Pia Panhelaisen luennon aiheena oli paperittomat maahantulijat. 
Tilaisuuteen osallistui 75 yhdistyksen jäsentä.

Teemana 21. Turvallisuuspoliittisessa illassa 30.8.2016 oli Brexitin näkymät ja mahdolliset vaikutukset sekä turvallisuustilanne, Nato selvitys ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Brexit aihetta käsitteli OP ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen käsitteli aihetta kansainvälisen tilanteen ja Nato selvityksen näkökulmasta. Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen käsitteli aihetta turvallisuusselonteon ja komitean tehtävien näkökulmasta.

Teemana 22. Turvallisuuspoliittisen illassa 11. lokakuuta oli Pelastustoimen uudistamisen mahdollisuus sisäisen turvallisuuden ja varautumisen suhteen sekä pääkaupunkiseudun sote-ratkaisu ja sen askelmerkit. Pelastustoimi aihetta ja sen vaikutuksia käsitteli pelastuskomentaja Simo Wecksten. Sote asiaa käsitteli hallintoylilääkäri Jukka Pellinen Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta.
Tilaisuuteen osallistui 53 yhdistyksen jäsentä.

TÄYDENNYSKOULUTUSMATKAT

Ulkomaan matkat

Matkojen valmistelun päävastuu on ollut toiminnanjohtajalla. Toteutettujen matkojen valmistelu on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä Suomen Tukholman suurlähetystön sekä Brysselin matkan osalta Suomen EU edustuston kanssa. Matkat ovat olleet onnistuneita ja niistä on saatu hyvät palautteet.
 
Täydennyskoulutusmatka Tukholmaan toteutettiin 10.-12. maaliskuuta 2016 kevätkokouksen päätteeksi. Matkan aikana kuultiin turvallisuuspäällikkö Mats Fagerströmin luento maanalaisesta Helsingistä.
Tukholmassa oli vierailukohteena perinteiseen tapaan Suomen suurlähetystö. Suurlähetystössä kuulimme ajankohtaiskatsaukset Ruotsin turvallisuuspolitiikasta, Suomen ja Ruotsin välisistä suhteista, Ruotsin Venäjä suhteista sekä Ruotsin puolustuksesta. Isäntinämme Tukholmassa toimivat suurlähettiläs Jarmo Viinanen sekä puolustusasiamies, eversti Manu Tuominen, jotka vastasivat edellä mainittujen aiheiden esittelystä.
 
Matkanjohtajana toimivat puheenjohtaja Juha Hakola sekä toiminnanjohtaja Matti Virpiaro. Matkalle osallistui yhteensä 24 henkilöä.
 
Täydennyskoulutusmatka Brysseliin toteutettiin 22.-25. syyskuuta.
Vierailukohteina olivat Suomen edustusto Euroopan unionissa, Naton Euroopan esikunta, Euroopan komissio sekä sotahistoriallisena kohteena tutustuminen Waterloon taisteluun.

Suomen edustustossa kuulimme suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven yleiskatsauksen EU:n tilanteeseen liittyen. Ulkoasiainsihteeri Turo Mattila käsitteli aihetta EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja ajankohtaisasioiden näkökulmasta. Sotilasedustaja, kontra-amiraali Juha Vauhkosen aiheena oli EUE sotilasedustusto EU sotilaallisena toimijana sekä operaatiot, joissa EU on osallisena.
 
Toinen vierailupäivä aloitettiin tiukalla turvallisuustarkastuksella vierailulla Nato esikuntaan. Vierailun yhteydessä kuultiin seuraavat luennot.
Nato ja Suomen kumppanuus, poliittinen katsaus, jonka aiheen esitteli ministerineuvos Pekka Kaihilahti. Nato ja siviilivalmius tilannetta käsitteli eversti Tuomo Repo. Naton ja siviilivalmiuteen liittyvän aiheen esittelystä vastasi Eero Kytömaa, joka toimii Naton kansainvälisessä sihteeristössä.
 
Toisen päivän toinen vierailukohde oli EU komissio, jossa saimme kuulla katsauksen Euroopan turvallisuustilanteesta. Esitys painottui paljolti ennen vierailuamme tapahtuneen terrori-iskun vaikutuksiin ja seurauksiin. Aiheen esittelystä vastasi komission apulaisturvallisuuspäällikön Richard Sonnenschein.
 
Kolmas matkapäivä painottui kulttuurilliseen ja sotahistorialliseen osuuteen. Tällöin matkalla olijat saivat nauttia lyhyestä kaupunkikierroksesta sekä Waterloon taisteluun tutustumisesta muistomerkillä sekä uusitussa museossa. Oppaanamme oli Kaarina Leskinen.
 
Yhteisen päivällisen ja muiden hetkien yhteydessä matkalla olijat saivat verkottua ja keskustella kokonaisturvallisuuteen liittyvistä aiheista, vaihtaen ajatuksia ja mielipiteitä kokonaisturvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyen.
 
Matkanjohtajina toimivat puheenjohtaja Juha Hakola sekä toiminnanjohtaja Matti Virpiaro. Matkalle osallistui 29 henkilöä.
 
Kotimaan matkat ja vierailut
Kotimaan vierailujen valmistelusta on vastannut pääosin toiminnanjohtaja yhteistyössä hallituksen jäsenten kanssa.

Vierailu Vantaan energian jätteenpolttolaitokselle toteutettiin 16.3.2016.
Vierailun yhteydessä saimme kuulla seikkaperäisen selostuksen laitoksen toimintaperiaatteista, elinkaaresta, poltettavan materiaalin keräyksestä sekä tulevaisuuden näkymistä. Laitos sekä vierailu olivat vierailijoiden kommenttien mukaan ainutlaatuinen ja mielenkiintoinen kokemus.
Yhdistyksen jäsen tuotantopäällikkö Marko Ahl toimi isäntänä vierailullamme.
Yhdistyksen edustajana vierailulla oli toiminnanjohtaja Matti Virpiaro.
Vierailulle oli ilmoittautunut 22 yhdistyksen jäsentä. 
 
Vierailu Ilmatieteen laitokselle toteutettiin 13.4.2016
Vierailuun liittyen saatiin hyvä palaute, jossa todettiin, että vierailulla oli ”hyvä meininki”.
Yhdistyksemme jäsen, pääjohtaja Juhani Damski toimi vierailun isäntänä pitäen reilun tunnin mittaisen alustuksen. Laitokseen tutustumiskierros järjestettiin kahdessa ryhmässä kiertäen laitoksen eri yksiköissä.
Yhdistyksen edustajana vierailulla oli hallituksen jäsen Kaarina Kuisma.
Vierailulle osallistui yhteensä 24 henkilöä.
 
Vierailu ja tutustuminen FinnHemsiin, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja lentoaseman pelastuskalustoon toteutettiin 8.9. 
Tukikohdan vastaava lääkäri Susanne Ongermaa-Haasmaa sekä tiedottaja Laura Lindlöf toimivat isäntinämme FinnHemsin vierailulla. Vierailun yhteydessä saimme kuulla kattavan kuvauksen lääkärihelikopteritoiminnasta sen kehittymisestä.
Apulaispelastusjohtaja Jorma Alho sekä pelastuspäällikkö Jyrki Landstedt toimivat laitoksen vuorossa olevan henkilöstön kanssa pelastuslaitoksen toiminnan ja kaluston esittelystä. Esittelyn yhteydessä saimme kattavan kuvauksen pelastuslaitoksen valmiudesta suuronnettomuuksiin. Kalustoesittelyn yhteydessä saimme tutustua laitoksen käytössä olevaan kalustoon.
 
Helsinki-Vantaan lentoaseman pelastusajoneuvokalustoa esitteli vuorossa ollut henkilöstö. Lentokenttäkäytössä oleva erikoiskalusto herätti laajaa kiinnostusta ja mielenkiintoa.
 
Yhdistyksen edustajana vierailulla oli toiminnanjohtaja Matti Virpiaro.
Vierailukäynnille osallistui yhteensä 17 henkilöä.

.

KULTTUURITAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Erikoisensi-ilta järjestettiin elokuvateatteri Bio-Grandissa 3. helmikuuta.

Tämän kertainen elokuva oli nimeltään Tappajan näköinen mies, jonka oli käsikirjoittanut kirjailija, uutistoimittaja Matti Rönkä ja ohjannut Lauri Nurkse. Sekä kirjailija, että ohjaaja olivat kertomassa elokuvan aiheesta sen synnystä sekä elokuvan tekemiseen liittyneestä prosessista.
 
Elokuvaillan makeis- ja juomatarjoilun sponsoroinnista vastasivat Sinebrychoff Oyj sekä
Oy Karl Fazer Ab.
 
Elokuvan jälkipuintitilaisuuden järjestelyistä Ravintola Rossossa vastasivat yhdistyksen jäsenen Sirkka Lekmanin yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa.
 
Elokuva-illan järjestelyistä vastasivat yhteistyössä toiminnanjohtaja, Kimmo Lohmanin sekä Mats Fagerström.
 Elokuva-iltaan osallistui yhteensä 119 henkilöä ja jälkipuintitilaisuuteen 23 henkilöä.
 
Kaartin kevätkonserttiin 22.4.2016 järjestettiin yhdistyksen jäsenille lippuja.
Toiminnanjohtaja vastasi tilaisuuden järjestelyistä.
Kevätkonserttiin osallistui yhteensä 94 henkilöä.
 
Tuusulan Rantatien retki järjestettiin 17.5.2016.
Matkan aikana yhdistyksen toiminnanjohtaja kertoi Rantatien historiasta sekä siellä asuneista taiteilijoista ja elämästä taiteilijayhteisössä.

Retken ensimmäinen kohde oli Lottamuseo, jossa retkelle osallistuneet saivat myös Tuusulan kunnan tarjoamat kahvit. Tuusulan kunnanhallituksen puheenjohtaja Sanna Kervinen toivotti retkeläiset tervetulleeksi Tuusulaan. Lottamuseoon tutustumisen jälkeen matka jatkui Rantatielle, jossa saatiin ihastella kauniita maisemia ja taiteilijoiden asuinsijoja.

Retki päättyi Taistelukoulun kampuksella sijaitsevalle Upseerikerholle, jossa nautittiin yhteinen päivällinen. Päivällisen lomassa taiteilija Heikki Lund syvensi retkeläisten tietoja Rantatien taiteilijayhteisöstä, esittäen ajan henkeen liittyviä lauluja.

Sirkka Lekmanin spontaanista esityksestä retkeläiset yhtyivät Uusmaalaisten lauluun, nostattaen isänmaallista tunnelmaa entisestään.

Retken järjestelyistä vastasi toiminnanjohtaja.
Retkelle osallistui 26 henkilöä.
 
3. UMPY golf tapahtuman järjestettiin 9.6.2016 Kulloo golfin kentällä Porvoossa.
Kilpailumuotona oli sovellettu scramble 3-4 henkisin joukkuein. Pelimuoto oli lyöntipeli ja vähiten nettolyöntejä tehnyt joukkue oli voittaja. Henkilökohtaisena erikoiskilpailuna oli pisin drive ja lähimmäs lippua. Tapahtuma oli onnistunut, mutta olosuhteet olivat puuskittaisen tuulen johdosta haasteelliset.

Hallituksen jäsenet olivat hankkineet kilpailuun hyvät palkinnot.

Kilpailupäivä päättyi lounaaseen ja palkintojen jakoon.

Tilaisuuden pääjärjestelyvastuu oli yhdistyksen puheenjohtaja Juha Hakolalla.
Tilaisuuteen osallistui 15 henkilöä.
 
Motoristitapahtuma järjestettiin 29.5.2016.
Puuhamiehenä ja harrastuksen käynnistäjänä toimi Tuomo Heinonen.

Toukokuun viimeisenä sunnuntaina järjestettiin MC UMPY:n ensimmäinen tapaamisajo. Tarkoituksena oli MC UMPY:n motoristien tutustuminen ja kauden ajojen suunnittelu. Tapaamisajon kokoontumispaikkana oli Hyrylän Teboil, josta matka suuntautui Pohjois-Uudellemaalle sekä Etelä-Hämeeseen. Ajon johtaja toimi Tuomo Heinonen ja turvallisuuspäällikkönä Markus Aarnio. Muina puuhamiehinä toimivat Mats Fagerström sekä Mikko Santavuori.
Ajotapahtumaan osallistui 10 moottoripyöräilijää.
 
Tattoo tapahtuman järjestettiin matka 5. elokuuta 2016.
Tattoo matka totutettiin perinteisen kaavan mukaisesti siten, että matkalla nautittiin yhteinen lounas ja ennen varsinaista marssishowta matkalaisilla oli mahdollisuus tutustua näyttelyyn ja muihin oheistapahtumiin. Lounas nautittiin Ravintola Wanhassa Panimossa Kotkassa, Kymijoen kauniissa rantamaisemissa.

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja toimivat matkanjohtajina.
Matkalle osallistui yhteensä 44 henkilöä.
 
Hautausmaaretki Hietaniemen hautausmaalle toteutettiin 9. elokuuta 2016.
Toisen hautausmaaretken kohteena olivat Taiteilijaimäelle haudatut henkilöt, sekä presidentti Kekkonen ja marsalkka Mannerheim. Retken oppaana toimi Aulikki Akaan-Penttilä.

Tilaisuuden järjestelyistä vastasi toiminnanjohtaja.
Tilaisuuteen osallistui yhteensä 14 henkilöä.

METSÄSTYSTAPAHTUMA
Metsästystapahtuma herätti laajaa kiinnostusta, mutta vielä ei suunniteltu tapahtuma nähnyt päivänvaloa.
 

SÄÄNTÖUUDISTUS ASIAT

Sääntöuudistustyötä on jatkettu vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

Toiminnanjohtaja on valmistellut sääntöuudistusta ja esitellyt sääntöuudistukseen liittyvää tilannetta hallitukselle vuoden 2016 aikana.
Sääntöuudistus on edennyt siten, että se voidaan esitellä 2017 kevätkokoukselle ensimmäistä käsittelyä varten.
Sääntöuudistus on tarpeen, sillä yhdistyksen hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutos toisen varapuheenjohtajan tehtävän jäätyä pois hallituksen kokoonpanosta. Myös yhdistyksiä koskevassa lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, sillä tilintarkastajien tehtävä on muuttunut toiminnantarkastajan tehtäväksi. Muutoksia esitetään tehtäväksi pykälien 2, 4, 5, 6 sekä 7 osalta.
 
Yhdistyksen 50- vuotisjuhlatapahtumaan liittyvät asiat
Juhlapäiväksi on valittu lähimpänä yhdistyksen perustamista olevan viikon perjantai, joka on perjantai 24.marraskuuta 2017.

Hallitus on nimennyt juhlatoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitella juhlapäivään liittyvät järjestelyt ja toimeenpano. Juhlatoiminnan puheenjohtaja toimii yhdistyksen puheenjohtaja Juha Hakola ja jäseninä hallituksen jäsen Tiina Laisi-Puheloinen sekä toiminnanjohtaja Matti Virpiaro. Jäsenistöä edustaa yhdistyksen jäsen Esa Niemi.

YHTEISTOIMINTA

Yhteistoimintaa toteutettiin lähinnä Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kaartin jääkärirykmentin, Uudenmaan aluetoimiston, Maanpuolustuskorkeakoulun (Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit) Puolustusvoimien palvelukeskuksen sekä Rannikkoprikaatin kanssa.
Erikseen järjestetyn erityisen yhteistoimintatapaamisen tarkoituksena oli keskustella yhteistoimintaan liittyvistä asioista. Keskeinen teema oli seuraavaksi toteutettavan maanpuolustuksen alueellisen täydennyskurssin ohjelmallinen sisältö ja järjestelyt.
 
Konserttitapahtumien markkinoinnissa tehtiin yhteistyötä ja tuettiin Kaartin Soittokuntaa lähettämällä jäsenistölle informaatiota sähköpostin välityksellä.
 

YHDISTYSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Vuoden 2016 kehittämistoimenpiteet pohjautuivat hallituksen elokuussa 2015 pitämään kehittämisseminaariin. Painopistealueina vuonna 2016 olivat:

  1. Toiminnanjohtajan palkkaaminen hoitamaan keskitetysti yhdistyksen toimintaa ja jäsenpalvelua
  2. Yhdistyksen viestinnän tehostaminen uudistamalla kotisivujen rakennetta ja ylläpitoa
  3. Jäsentilaisuuksien järjestäminen, joissa voidaan käsitellä Suomen ja maailman turvallisuusympäristöön liittyviä tapahtumia
  4. Historiikin valmistamisen jatkaminen
  5. UMPYn metsästäjät – ryhmän (vrt Umpyn golfkisa) perustaminen metsästystä harrastavien jäsenten keskinäiseksi tapahtumaksi
  6. Keskipitkän aikavälin tapahtumien teemasuunnitelman laatiminen, jossa huomio kiinnitetään muun muassa itsenäisyyden 100 juhlavuoteen, marsalkka Mannerheimin vuosijuhlaan ja UMPYn 50-vuosijuhlaan.
  7. Syksyn 2016 kehittämisseminaarissa hallitus arvioi menneen kauden toimintaa ja valmisteli tulevien vuosien toimintalinjoja.
Asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin.
 
12.  Kehittämisseminaari järjestettiin 19 - 20.8.2016. Tilaisuudessa käsiteltiin toimintaa ja kehittämistä vuosien 2017 osalta. Tilaisuudessa päivitettiin aiemmin laadittu kehittämissuunnitelma sekä tehtiin pohjaa tulevalle vuoden 2017 toimintasuunnitelmalle.
Yhdistyksen syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman sekä tulevat linjaukset yhdistyksen toimintaan liittyen.

TALOUS

Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Yhdistys on toteuttanut tiukkaa taloudenpitoa ja samalla koonnut varoja tulevan historiikin valmistamista varten.

Yhdistyksen sijoitustoimintaa on tukenut taloustyöryhmä, jossa on puheenjohtaja Juha Hakolan ja toiminnanjohtaja Matti Virpiaron lisäksi nimettynä yhdistyksen jäsenet Vesa Kauppinen, Jyrki Tuominen sekä Matti Riikonen.

Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Ritva Hellén.
Yhdistyksen talous hoituu lähinnä jäsenmaksutulojen, sijoitustuottojen sekä Helsingin kaupungin avustuksen turvin.
 
Jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinainen jäsenmaksu vuonna 2016 oli 40,00 euroa ja yritysjäsenmaksu 500,00 euroa. Kunniajäseniltä ei peritty jäsenmaksua. Lisäksi yhdistyksen toimintaa on voinut tukea vapaaehtoisella kannatusmaksulla.
Yhdistyksen jäsenmaksutulot ovat kertyneet 2049 (edellisenä vuonna 2051) jäsenmaksunsa maksaneelta jäseneltä sekä kahdelta yritysjäseneltä. Vuoden loppupuolella liittyneiltä jäseniltä perittiin 15 euron jäsenmaksu. Yhdistyksessä oli jäseniä vuoden lopussa 2067 (edellisenä vuonna 2067), joista kunniajäseniä kolme. Yritysjäseniä oli vuoden lopussa kaksi. Henkilöt jotka eivät ole huolehtineet jäsenmaksuvelvoitteistaan on sääntöjen mukaisesti poistettu jäsenrekisteristä.
Helsingin kaupunki on tukenut yhdistyksen toimintaa myöntämällä 1.000 euron vuosiavustuksen.
Vuoden 2016 tilinpäätös osoittaa ylijäämää 35 078,00 euroa. Tilinpäätös kokonaisuudessaan erittelyineen on vuosikertomuksen liitteenä.
Yhdistyksen rahoitustilanteen myönteinen kehitys on mahdollistanut tulevan 50-vuotishistoriikin kulujen kattamiseen tähtäävän oman pääoman kartuttamisen jatkamisen.

HALLINTO

Hallitus

Yhdistyksen toimintaa on johtanut hallitus. Hallitukseen on kuulunut 10 jäsentä, jotka ovat kattavasti edustaneet yhdistyksen toiminta-aluetta eri yhteiskuntasektoreilla. Hallitus kokoontui yhteensä 8 varsinaiseen kokoukseen (13 kokousta vuonna 2015). Tämän lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous. Kokouksissa tehtiin yhteensä 173 päätöstä (221 päätöstä vuonna 2015).
Tämän lisäksi järjestettiin kahden päivän mittainen kehittämisseminaari.

 

Hallituksen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Osallistuminen kokouksiin:
Puheenjohtaja Juha Hakola 8/8
Varapuheenjohtaja Petri Kejonen 5/8
Kaarina Kuisma 7/8
Mats Fagerström 7/8
Kimmo Lohman 6/8
Tiina Laisi-Puheloinen 5/8
Matti Koskinen 4/8
Tommi Laurinen 4/8
Juho Raulo 4/8
Markus Aarnio 3/8
 
Muut toimihenkilöt
Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut Matti Virpiaro.
Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut talousjohtaja Ritva Hellén.
Lippu-upseerina on toiminut yhdistyksen jäsen Pertti Räisänen ja hänen varamiehenään Jyrki Tuominen.
 
Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajina ovat toimineet KHT Reima Nyman ja toimitusjohtaja, eMBA, MMM Heikki Kananen sekä varatoiminnantarkastajina tutkija Markku Haranne ja rouva Pirjo Piepponen.
 

YHTEYDENPITO JÄSENISTÖÖN

Jäsenistöön on pidetty yhteyttä jäsenkirjeiden, kotisivujen ja sähköpostin sekä muun kirjeenvaihdon välityksellä. Yhdistyksen yhteydet yhteistyötahoihin on hoitanut pääasiassa yhdistyksen toiminnanjohtaja yhteistyössä puheenjohtajan kanssa.

Jäsenkirjeet
Vuoden aikana lähetettiin viisi jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin tarkemmin yhdistyksen toiminnasta. Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenille on toimitettu sähköpostitse 43 erillistä tilaisuuksiin liittyvää tapahtumaviestiä.
Jäsenlehti
Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet jäsenmaksuun liittyen neljä kertaa vuodessa ilmestyvän korkeatasoisen Maanpuolustus -lehden. Lehden toimittaa Valtakunnallinen Maanpuolustusyhdistys.
Nettisivut
Yhdistyksellä on nettisivut osoitteessa, www.umpy.fi. Sivuilla on perustietoa yhdistyksestä, sekä tietoa ajankohtaisista ja tulevista tapahtumista. Uusien nettisivujen teko aloitettiin syksyn aikana.
Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä
Yhdistyksen käytössä on tapahtumiin ilmoittautumista varten Lyyti-järjestelmä. Yhdistyksen jäsenet ovat ottaneet järjestelmän hyvin käyttöön. Järjestelmä on tärkeä myös dokumentoinnin kannalta ja sen kautta saa mm. tärkeää tilastotietoa.
Järjestelmän kautta meni vuoden 2016 aikana ilmoittautumislinkki 21 eri tapahtumaan ja niihin ilmoittautui yhteensä 907 henkilöä. Jonoon jäi eri tapahtumissa yhteensä 82 henkilöä.

Yhdistyksen jäsenistä ahkerin ilmoittautuja on järjestelmän käyttöaikana ollut Reima Nyman, ilmoittautuen tänä vuonna 12 eri tapahtumaan. Sadantena tilastossa oleva yhdistyksen jäsen on hänkin ilmoittautunut järjestelmän kautta kolmeen tilaisuuteen.

JÄSENISTÖ JA JÄSENREKISTERI

Jäsenistö

Uusien jäsenten hankinnasta on vastannut pääosin yhdistyksen toiminnanjohtaja alueellisten maanpuolustus- yhteydessä. Yhdistys on esittäytynyt alueellisilla maanpuolustuskursseilla sekä perinteisen tavan mukaan osallistunut yhtenä kurssijakson iltana päivällistarjoiluihin. Päivällistilaisuuksiin on yhdistyksen edustajina osallistunut vaihteleva määrä hallituksen jäseniä. Esittelytilaisuuksia oli kuluneen vuoden peruskurssien aikana yhteensä 3.
 
Jäsenrekisteri
Yhdistyksen jäsenrekisteristä on huolehtinut Bitti Oy yhteistyössä yhdistyksen rahastonhoitaja Ritva Hellénin ja toiminnanjohtaja Matti Virpiaron kanssa.
 

HISTORIIKKI

Yhdistyksen historiikin kirjoitustyötä on jatkettu Mirva Brolan toimesta. Kuluneen vuoden aikana on tehty useita haastatteluja, koottu valokuvia ja muita materiaaleja sekä jatkettu kirjoitustyötä. Yhdistyksen jäseniä on edelleen aktivoitu olemaan yhteydessä historiikin kirjoittajaan, antaakseen oman kuvauksensa tai tarinansa tallennettavaksi historiikkiin. Käsikirjoitustyö on loppusuoralla ja oikolukuvaihe on aloitettu ennen vuoden vaihdetta.  Työ on aikataulussa ja sen on tarkoitus valmistua yhdistyksen 50-juhlavuoden 2017 aikana siten, että kirjan jakelu voidaan tehdä syksyn aikana.

Yhdistyksen lipun esiintyminen eri tilaisuuksissa
Yhdistyksen lippu on ollut mukana Suomenlahden Rannikkorykmentin valaparaateissa Upinniemessä sekä Kaartin jääkärirykmentin valaparaateissa.  

Lisäksi yhdistyksen lippu on ollut mukana Talvisodan alkamisen muistotilaisuudessa 13.3. sekä Talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa 30.11. Mannerheimin aukiolla Helsingissä.
Lippua on kantanut yhdistyksen lippu-upseeri Pertti Räisänen.

MUUTA

Yhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat osallistuneet vuoden aikana 4 kertaa valtakunnallisen maanpuolustusyhdistyksen järjestämään luento ja kokoustilaisuuteen sekä varapuheenjohtaja yhteen suunnittelutilaisuuteen.

Yhdistys on lisäksi olut edustettuna lukuisissa yhteistoimintakumppaneiden järjestämässä tilaisuudessa.

YHDISTYKSEN SAAMA TUKI

Seuraavat yhteistyökumppanit ovat tukeneet vuoden aikana yhdistyksen toimintaa:
Helsingin kaupunki, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kaartin Jääkärirykmentti, Uudenmaan aluetoimisto, Puolustusvoimien palvelukeskus, Rannikkoprikaati, Elokuvateatteri Bio Grand, Yleisradio Oy, Helen Oy, Oy Karl Fazer Ab sekä Oy Sinebrychoff.

Hallitus kiittää yhteistyötahoja, luennoitsijoita ja asiantuntijoita toiminnan tukemisesta sekä hyvästä yhteistyöstä. Hallitus haluaa kiittää myös yhdistyksen jäseniä aktiivisesta osallistumisesta yhdistyksen toimintaan.
 

Helsingissä 14.2.2017

HALLITUS

.