Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 

UUDENMAAN MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2018

 

YLEISTÄ

Vuosi 2018 on Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys ry:n, Försvarsföreningen i Nyland rf:s 51. toimintavuosi.

 

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on syventää ja kehittää maanpuolustustietoutta jäsenistönsä keskuudessa sekä aikaansaada ja edistää yhteistoimintaa jäsenistön ja heidän edustamiensa tahojen kesken.
Yhdistys ylläpitää ja kehittää jäsenistön maanpuolustuskurssilla saamia valmiuksia oman valmiustehtävän suorittamiseksi sekä antaa varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä valmiuksia yritysjäsenyyden kautta jäsenyritysten henkilöstölle.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenilleen yhteistoiminnassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kaartin jääkärirykmentin sekä Uudenmaan aluetoimiston kanssa alueellisen maanpuolustuskurssin täydennyskurssin. Kurssi-, esitelmä- ja alustustilaisuuksia, täydennyskoulutusmatkoja sekä koulutusvierailuja yhteiskunnan varautumisen kannalta elintärkeisiin kohteisiin järjestetään tarpeen ja toisaalla toimintasuunnitelmassa mainitulla tavalla. Yhdistys toteuttaa harrastustoimintaa, jonka tavoitteena on lujittaa jäsenten välistä yhteistoimintaa sekä edesauttaa jäsenistön verkottumista.

Yhdistys kannustaa jäsenistöä osallistumaan koulutustilaisuuksiin sekä muihin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja matkoille kehittääkseen jäsenistön osaamista varautumistehtävien hoitamisessa osana yhteiskuntamme kokonaisturvallisuuden kehittämistä.

Hallituksen jäsenten toimintaan kuuluu seurata aktiivisesti yhteiskunnan kehitystä sekä ottaa tarvittaessa kantaa sellaisiin ajankohtaisiin asioihin, jotka liittyvät yhdistyksen toiminnan tarkoitukseen.

 

JÄSENISTÖ

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi alueellisen maanpuolustuskurssin tai valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittanut tai kurssin johdossa toiminut henkilö. Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistykseen voi liittyä yritys- ja kannatusjäseniä. Yritysjäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yritys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja kannatusjäseneksi henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Jäsenhankinta ja tiedottaminen

Yhdistys esittäytyy toiminta-alueella järjestettävällä neljällä alueellisella maanpuolustuskurssilla. Tavoitteena on kannustaa maanpuolustuskurssin käyneitä liittymään maanpuolustusyhdistykseen sekä samalla saada uusia jäseniä osallistumaan aktiivisesti yhdistyksen toimintaan. Kurssien yhteydessä markkinoidaan kurssilaisille myös yritys- ja kannatusjäsenyyttä.

Jäsenistöön pidetään yhteyttä jäsenkirjeiden, kotisivujen ja sähköpostin sekä muiden viestivälineiden avulla. Kotisivuja uudistetaan siten, että ne palvelevat paremmin jäsenistöä. Jäseniä aktivoidaan käyttämään yhdistyksen kotisivuja.

 

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Kehittämistoimenpiteet pohjautuvat hallituksen elokuussa 2017 pitämään kehittämisseminaariin.

Painopistealueina vuonna 2018 tulevat olemaan:
- yhdistyksen viestinnän tehostaminen uudistettujen www-sivujen avulla
- edelleen kehitetään UMPY-golf tapahtumaa siten, että siitä muodostuu laajempi liikunnallinen tapahtuma
- UMPYn metsästäjät – ryhmän toimintaa pyritään käynnistämään tehokkaammin
- UMPY MP-ryhmän toiminnan kehittämistä moottoripyöräilyä harrastavien jäsenten keskinäiseksi tapahtumaksi jatketaan
- syksyn 2018 kehittämisseminaarissa hallitus arvioi menneen kauden toimintaa ja valmistelee tulevien vuosien toimintalinjoja

 

TALOUS

Yhdistys pitää taloutensa vakaana noudattamalla kriittistä kustannusseurantaa ja pitkäjänteistä tulovirtojen suunnittelua.
Toimintasuunnitelman liitteenä on talousarvio vuodelle 2018.

Jäsenmaksut ja vapaaehtoiset kannatusmaksut

Talousarvio perustuu pääosin 40 euron jäsenmaksuun, johon sisältyy vuoden aikana ilmestyvät Valtakunnallisen Maanpuolustusyhdistyksen julkaisemat Maanpuolustuslehdet.
Jäsenmaksut peritään tammikuun aikana.

Syksyn aikana yhdistykseen liittyviltä uusilta jäseniltä peritään 15 euron liittymismaksu, mutta ei varsinaista jäsenmaksua.
Yritysjäsenmaksu on 500 euroa. Vapaaehtoinen kannatusjäsenmaksu yrityksiltä ja yhteisöiltä on 300 euroa ja yksityisiltä henkilöiltä 20 euroa.

Lahjoitukset ja avustukset

Yhdistys vastaanottaa taloudellista tukea lahjoituksina. Tarvittaessa yhdistys hakee avustuksia toimintaa lähellä olevilta tahoilta sekä säätiöiltä ja rahastoilta erityisprojekteja varten.Yhdistys tiedottaa jäsenistölle säännöissä mainitusta testamenttivarojen vastaanottamismahdollisuudesta.

Kurssitoiminta ja jäsenmatkat

Kurssitoiminnasta ja jäsenmatkoista aiheutuvien kustannusten kattamisessa pyritään kustannusvastaavuuteen. Yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuvien yhdistykseen kuulumattomien osalta noudatetaan hallituksen linjaamaa maksupolitiikkaa, jonka tarkoituksena on yhdistykselle kustannuksia tuottamaton toiminta.

 

VUOSIKOKOUKSET

Yhdistys järjestää kaksi sääntöjen mukaista varsinaista kokousta.
Kevätkokous pidetään 6. maaliskuuta 2018.
Syyskokous pidetään 9. lokakuuta 2018.

 

HALLITUKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden 2018 aikana 4 kertaa. Lisäksi järjestetään kolmipäiväinen kehittämiskokous elokuussa.

Hallituksen kokouspäivät ovat; maaliskuun 6. päivä, kesäkuun 19. päivä, elokuun 17.-19. päivä strategiakokous, lokakuun 9. päivä, sekä joulukuun 19. päivä.

 

KOULUTUS JA VIERAILUT

Yhdistys toimii alueellisen maanpuolustuskurssin käyneiden henkilöiden sekä yritysjäsenten jatkokoulutusjärjestönä.
Yhdistyksen koulutustoiminnan tavoitteena on tuottaa yhdistyksen jäsenille ja yhteisöille selkeää ja ymmärrettävää tietoa kokonaisturvallisuuden kysymyksistä, erityistilanteista, poikkeusolojen uhkista ja varautumisesta, edistää riskitietoisuutta, varautumista ja kykyä sekä asenteellisia valmiuksia toimia sekä normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa, että poikkeusoloissa. Koulutustoiminta toteutetaan yhteistyössä valtion aluehallinnon ja puolustusvoimien kanssa.

Koulutusmatkat, esitelmätilaisuudet, vierailut ja paraatit toteutetaan jäsenistön tekemien esitysten pohjalta. Vuoden 2018 tavoitteena on saavuttaa koulutus- ja vierailutapahtumilla entistä laajemmin jäsenistöä. Maksullisten koulutusten lisäksi tarjotaan maksuttomia, pääkaupunkiseudulla tapahtuvia arki-iltojen tilaisuuksia. Jotta jäsenpalvelut ulottuisivat kaikkia jäseniä palveleviksi, pyritään tilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan järjestämään myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Turvallisuuspoliittisten iltojen järjestämistä jatketaan vuonna 2018. Turvallisuuspoliittisten iltojen teema on Suomen itsenäisyyden ajan vuosikymmenet, peilaten aihetta eri aikakausien turvallisuuskehitykseen. Luennoitsijoiksi pyritään saamaan aina valtakunnan parhaat asiantuntijat ja poliittiset päättäjät. Turvallisuuspoliittisia iltoja toteutetaan yhteistyössä muun muassa Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien kanssa, jolta saadaan käyttöön kokoontumistilat.

Varautumiskoulutusta kehitetään toteuttamalla Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) ja muiden ohjelmien ja selontekoasiakirjojen mukaista henkeä. Kontaktiverkoston avulla selvitetään ajankohtaiset yhteistoimintatarpeet ja tavoitteena on vuoden 2018 aikana järjestää yksi yhteinen seminaari.
Yhdistys voi toteuttaa tarpeen mukaan ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä. Hallitus kartoittaa ajankohtaiset tarpeet koulutuksen toteuttamiseksi ottaen huomioon jäsenistöltä tulevat toiveet.

Yritysjäsenille tarjottava koulutus on ennen kaikkea varautumissuunnitteluun ja riskienhallintaan valmentavaa koulutusta. Varautumiskoulutusta järjestetään tarpeen ja kysynnän mukaan, resurssien sallimissa puitteissa ja kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Alueellisen maanpuolustuksen täydennyskurssi

Kurssi järjestetään yhteistoiminnassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kaartin jääkärirykmentin sekä Uudenmaan aluetoimiston kanssa.

Koulutusmatkat

Täydennyskoulutusmatka Tukholmaan
Täydennyskoulutusmatka Ukrainaan

Turvallisuuspoliittiset illat

Turvallisuuspoliittiset illat toimeenpannaan vuonna 2018 seuraavasti; 13. helmikuuta, 10. huhtikuuta sekä 13. marraskuuta. Yhdistyksen hallitus päättää turvallisuuspoliittisten iltojen tarkemmat aiheet.

Vierailut ja muut tilaisuudet:

maaliskuu:

  • Vierailu maanalaisiin tiloihin

toukokuu

  • Vierailu Hankoniemelle ja Rintamamuseoon
  • MC-UMPY Ruukinkierros

kesäkuu

  • 7. UMPY-Golf tapahtuma Kullo Golfin kentällä.

elokuu

  • Hamina Tattoo
  • Tutustuminen jäänmurtokalustoon

syyskuu

  • Ennakkoensi-ilta Iloisia aikoja: Mielensäpahoittaja

lokakuu

  • Vierailu eduskuntaan

marraskuu

  • Metsästystapahtuma

Paraatit

Valtakunnallinen Lippujuhlapäivän paraati 4.6.2018
Valtakunnallinen Itsenäisyyspäivän paraati 6.12.2018


Helsingissä 18.9.2017


HALLITUS